ฉลาดรู้เน็ต e-Book ดาวน์โหลดฟรี

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำชุดความรู้เพื่อเด็กและเยาวชน รู้ทัน รู้ใช้เน็ต ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Internet for Better Life) กับหนังสือชุด "ฉลาดรู้เน็ต"  ในรูปแบบ e-Book เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก ๆ รู้จักใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และปลอดภัยและสามารถดาวน์โหลดฟรี ทั้ง 4 เล่มได้ที่
1.             "ฉลาดรู้เน็ต" ปูพื้นฐานความรู้ สู่โลกอินเทอร์เน็ต
ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.etda.or.th/download-publishing/4/
2.             "ฉลาดรู้เน็ต 1: Internet of Things" เมื่ออินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับทุกสิ่ง เด็กไทยต้องตามให้ทันดาวน์โหลดได้ที่ https://www.etda.or.th/download-publishing/16/
3.             "ฉลาดรู้เน็ต 2: Trust on Internet" แนะนำให้เด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.etda.or.th/download-publishing/47/
4.             "ฉลาดรู้เน็ต 3: Trust on Mobile Internet" แนะนำให้เด็กไทยใช้มือถืออย่างปลอดภัย
ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.etda.or.th/download-publishing/71/
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th

(Visited 4 times, 1 visits today)

ที่เกี่ยวข้อง